Duurzame sportaccommodaties dragen bij aan een duurzame samenleving

Duurzame sportaccommodaties dragen bij aan een duurzame samenleving, daar zijn vele sportaanbieders zich al van bewust. Maar soms ontbreekt nog kennis en expertise om de juiste maatregelen te treffen. Wat kun je als sportaanbieder doen, zodat er winst wordt behaald voor de mens, het milieu én de clubkas? Nu en in de toekomst. Tijdens de werksessie Duurzame sportinfrastructuur op donderdag 24 september informeerde Nick Adriaans van Sportservice Noord-Brabant en Alexander van den Buuse van Globals Goals Oss over de verschillende mogelijkheden.

Kosteloze energiescan en begeleiding
Sportservice Noord-Brabant biedt een kosteloze energiescan en begeleiding aan bij het verduurzamen van sportaccommodaties. Ze geven inzicht in financieringsmogelijkheden die landelijk en lokaal beschikbaar zijn voor sportaanbieders. En zij kennen veel inspirerende praktijkvoorbeelden van verenigingen die de stap naar het realiseren van energiebesparende maatregelen al hebben gezet. Meer informatie via je op www.duurzaamsportiefbrabant.nl.

Circulariteit en hergebruik van (sport-)materiaal
Alexander van der Buuse werkt aan een platform waarmee hergebruik van (sport-)materialen gestimuleerd wordt. Stel dat een club enkele attributen wil vervangen, maar ze zijn nog wel bruikbaar, dan zou een andere club die daar behoefte aan heeft deze kunnen overnemen. Denk bijvoorbeeld de oude inventaris uit sportzalen kan, maar ook doelen, dug-outs, lichtmasten en volledige kunstgrasmatten kunnen opnieuw gebruikt worden.

Wat is het Osse Sportakkoord?
Het Osse Sportakkoord is een lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 gesloten is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de sportbonden (NOC*NSF). Samen met 45 partners zijn er ambities benoemd die moeten leiden tot dat iedere Ossenaar meer gaat bewegen voor een gezond leven. De ambities sluiten aan bij de visie en strategie van de verschillende partijen, versterken de bestaande programma’s en geven richting aan nieuwe programma’s en samenwerkingsverbanden.

In het Osse Sportakkoord zijn ambities geformuleerd op vier verschillende thema’s. De ambities binnen het thema ‘Duurzame sportinfrastructuur’ zijn als volgt:

– In 2025 worden alle sportaccommodaties en de openbare ruimte in de gemeente Oss tenminste 12 uur per dag opengesteld en benut door verschillende doelgroepen en/of voor meerdere maatschappelijke functies.

– Sportaanbieders die zelfstandig een sportaccommodatie beheren zijn (mede-)verantwoordelijk voor het openstellen van de accommodatie voor andere gebruikers.

– Alle sportaccommodaties en de openbare ruimte in de gemeente Oss zijn in 2025:

– Bijna energieneutraal, zoveel mogelijk circulair gebouwd en/of beheerd.
– Veilig, gezond en rookvrij.
– Toegankelijk voor groepen en individuen, georganiseerd en ongeorganiseerd.
– Geschikt voor meerdere sport- en beweegvormen.
– Innovatief en klaar voor technische ontwikkelingen.