Hoe kunnen kinderen meer en beter gaan bewegen?

Sport en bewegen stimuleert het leren en is belangrijk voor het aangaan, ontwikkelen en onderhouden van sociale contacten. Motorisch vaardige kinderen voelen zich over het algemeen mentaal en sociaal beter en hebben een positiever zelfbeeld. Daarnaast houden ze er een actievere leefstijl op na wanneer ze volwassen zijn. Dat was de belangrijkste boodschap van Ziggy Tabacznik, oprichter MQ-scan, tijdens de werksessie ‘Vaardig in bewegen’ op woensdag 23 september.

In gesprek met het basisonderwijs
Met 11 directeuren uit het Osse basisonderwijs zijn we vervolgens in gesprek gegaan over het belang van motorisch vaardige kinderen en wat dit betekent voor het basisonderwijs. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat kinderen meer en beter gaan bewegen? Zodat de kinderen er ook op latere leeftijd een actieve leefstijl én positieve gezondheid op nahouden!

Het Osse basisonderwijs wil graag actief bijdragen aan het bevorderen van de motorische vaardigheden van kinderen. Daarbij vinden de directeuren het wel belangrijk dat deze (financiële) verantwoordelijkheid niet alleen bij het basisonderwijs komt te liggen. Ze willen graag samenwerken met andere sport- en beweegpartners en de verbinding met het Osse Sportakkoord biedt hierin kansen.

Wat is het Osse Sportakkoord?
Het Osse Sportakkoord is een lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 gesloten is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de sportbonden (NOC*NSF). Samen met 45 partners zijn er ambities benoemd die moeten leiden tot dat iedere Ossenaar meer gaat bewegen voor een gezond leven. De ambities sluiten aan bij de visie en strategie van de verschillende partijen, versterken de bestaande programma’s en geven richting aan nieuwe programma’s en samenwerkingsverbanden.

In het Osse Sportakkoord zijn ambities geformuleerd op vier verschillende thema’s. De ambities binnen het thema ‘Vaardig in bewegen’ zijn als volgt:

– In 2025 is het sport- en beweegaanbod op en rondom het onderwijs zodanig versterkt en uitgebreid, dat alle kinderen (0 tot 18 jaar) in de gemeente Oss tenminste voldoen aan de beweegrichtlijn en zodanig dat de motorische vaardigheden toenemen.

– Op scholen en bij sportaanbieders worden de sport- en beweegactiviteiten in 2025 verzorgd door een sportdocent, combinatiefunctionaris en/of ander deskundig kader.

– Rondom de scholen worden naschoolse sport- en beweegactiviteiten georganiseerd in samenwerking met vitale sportaanbieders en/of in de openbare ruimte.

– Ouders, verzorgers, scholen en sportaanbieders worden actief betrokken bij het terugdringen van de motorische bewegingsachterstand van kinderen.

Vervolg
In vervolg op deze sessie willen we deze samenwerking verder concretiseren met als doel kinderen meer en beter te laten bewegen. Wilt u namens uw organisatie een bijdragen leveren aan het behalen van deze ambitie? Neem dan contact op met Job Gevers via job@sport-expertise-centrum.nl.