Nieuwe impuls wijkgericht werken

Het Sport Expertise Centrum (SEC) en ONS Welzijn hebben een nieuwe impuls gegeven aan het wijkgericht werken binnen de Gemeente Oss. Vandaag hebben beide partijen, in het bijzijn van wethouders Annemieke van de Ven en Kees van Geffen, een samenwerkingsdocument ondertekend. Het gaat om intensievere samenwerking tussen welzijn en sport & bewegen binnen een wijk- of buurtgericht netwerk en een gerichte aanpak wat zal leiden tot gezondere inwoners.

Sport en bewegen is aanvullend op het huidige zorg- en welzijnswerk. Het draagt bij aan actief burgerschap en vitale en gezonde inwoners. Sport en bewegen wordt ingezet als middel om de problematieken (in de wijk) aan te pakken. Onder andere door ontmoetingen tussen buurtbewoners te creëren, bij te dragen aan een positieve gezondheid, actief burgerschap, leefbaarheid en integratie in de wijk. Het inzetten van sport als middel is voor alle burgers, in alle leeftijden.

ONS Welzijn

Ons Welzijn streeft naar een samenleving waarin iedereen meedoet en waarin iedereen bijdraagt aan geluk voor zichzelf en anderen. Dat willen ze bereiken voor de mensen in Noordoost Brabant. Ieder mens doet mee en telt mee. Dit alles vanuit de kernwaarden autonomie, uitgaan van talenten en nabijheid. Ons Welzijn gaat ervan uit dat mensen zelf hun leven bepalen en dat ieder mens beschikt over talent en kracht. Ze zijn dichtbij en toegankelijk voor burgers, netwerkpartners en opdrachtgevers en gaan uit van de leefomgeving en levensvisie van de burger ongeacht de leeftijd. Ons Welzijn richt zich op het begeleiden van mensen om (weer) actief deel te nemen aan de samenleving. Samen zoeken naar een oplossing op het gebied van wonen, meedoen, financiën, bewegen, sport, zorg, welzijn en opvoeden en opgroeien. Maar ook met plannen om iets te leren of voor een ander of de buurt te doen.

Sport Expertise Centrum

Het Sport Expertise Centrum (SEC) zet sport en bewegen in om bij te dragen aan een positieve gezondheid (gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven). Sport en bewegen zorgt voor sociale binding, leefbaarheid en integratie in de wijk en het heeft een prominente rol in de samenleving voor alle individuen van 0-100 jaar, zoals uitgedragen in de uitvoeringsnotitie van het SEC: ‘Uitdagen met Bewegen 2022’. Het SEC streeft ernaar dat sport, zorg, werk en welzijn met elkaar verbonden worden binnen de sociale basisinfrastructuur van de gemeente Oss. Samen werken we aan een gemeente waar problematieken rondom eenzaamheid van inwoners, werkeloosheid, schooluitval, criminaliteit en overlast worden aangepakt.